Col·legiació online

Sol·licitud de col·legiació

Configuració
Informació personal

Domicili
Dades acadèmiques

TitulacióResidènciaEspecialitatOcupació
Afegir nouid idCentroTrabajo idTipoEjercicio Centre Càrrec Exercici Data d'inici Data Fi
No hi ha feines registrades

Informació bancària

Preferència de comunicacions

Autorització de comunicacions

AUTORITZO AL COL·LEGI L'ÚS DE LES MEVES DADES PER REBRE INFORMACIÓ (marcar allò que correspongui)

Documentació a aportar

Per emplenar la teva sol·licitud, hauràs d'aportar la següent documentació

  • Fotografia mida carnet (Formats admesos: jpg i png)
  • DNI PER AMBDUES CARES (anvers i revers)
  • Títol PER AMBDUES CARES (o el seu resguard)
  • Pagament de taxes o certificat supletori, en cas de no tenir encara el títol
  • Notes, en cas de no tenir encara el títol
  • Homologació del títol, per a col·legiacions procedents de l'estranger
  • Declaració jurada, per a col·legiacions procedents de l’estranger Descarregar

En el cas de col·legiacions per TRASLLAT PROVINENT D'UN ALTRE COL·LEGI o REINGRESSOS únicament és necessari aportar el DNI i una fotografia.


Per favor, adjunta la següent documentació per completar la teva sol·licitud:


Condicions
DECLARACIÓ RESPONSABLE

Declar, baix la meva responsabilitat:


En compliment del Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informam que les vostres dades passaran a formar part de la BD titularitat del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears, per a emprar-se amb la finalitat de gestió col·legial i compliment estatutari i/o legislatiu. La persona interessada podrà exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació d'ús, expressament reconeguts a l'esmentat Reglament, mitjançant escrit, acompanyat de fotocòpia de DNI, dirigit al Col·legi d'Infermeres i Infermers de les Illes Balears, amb domicili social al carrer ALMIRALL GRAVINA 1, 07014 PALMA, ILLES BALEARS o per correu electrònic a [email protected]

Heu d'acceptar les AUTORITZACIONS AL COL·LEGI i la DECLARACIÓ RESPONSABLE per poder enviar les dades.

REALITZAR PAGAMENT ENVIAR SOL·LICITUD