Ajut per defunció

 

  • Mitjançant sol·licitud.
  • L'ajuda només podrà sol·licitar-la si el col·legiat mort estava d'alta al COIBA, i al dia del pagament de quotes col·legials en el moment de la mort.
  • L'ajut pot ser sol·licitat només per un hereu o, si no, beneficiari del difunt.

Documentació a aportar:

Certificat de defunció (original/fotocòpia compulsada).

  • Fotocòpia compulsada testament o, si no, últimes voluntats.
  • Fotocòpia acarada declaració d'hereus.
  • Núm. de compte bancari per fer transferència de l'hereu o hereus (fotocòpia compulsada llibreta bancària o document acreditatiu compte corrent).
  • Fotocòpia compulsada D.N.I. del/els beneficiari/s i número de telèfon i adreça per a contacte.
  • Acceptació Herència (tarda uns mesos).

Per emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent, emplena el següent formulari