Associacions o societats científiques

Procediment registrE d'alta d'asSociacions o socieTaTs científiQUEs

Opció a)

Aquelles associacions ja constituïdes i inscrites que vulguin canviar el domicili a la seu del COIBA i utilitzar les nostres dependències hauran de fer una sol·licitud adjuntant una còpia del seu acord de constitució, estatuts, acta fundacional i certificació d'inscripció en el registre d'associacions de la CAIB. L'aprovació haurà de ser sotmesa a l'avaluació de la Junta de Govern, deixant ben clar, si escau, que el Col·legi no és promotor ni forma part de l'organigrama de l'Associació en qüestió, per tant, sense cap mena de vinculació.

Opció B)

Els promotors interessats a associar-se que vulguin fixar com a domicili la seu col·legial, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, els esborranys d'acord de constitució, de l'acta fundacional i dels estatuts. L'aprovació haurà de ser sotmesa a l'avaluació de la Junta de Govern. Així mateix, s'haurà de justificar que els estatuts, constitució i acta fundacional es corresponen amb els esborranys presentats amb aquesta sol·licitud i posterior acord de Junta aprovant allò sol·licitat.

Si vols donar d'alta l'associació o la societat científica o modificar la teva seu social, has d'aportar:

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Acord de constitució.
  • Estatuts.
  • Acta fundacional.
  • Certificat d'inscripció al registre d'associacions de la CAIB.

Per emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent, emplena el següent formulari


societats científiques registrades en el coiba

ANEDE
(ABEDE - Balears)

ABEEP

ABIGG