Procediment d'inscripció de societats professionals sanitàries

La Llei de Col·legis Professionals (llei 2/2007 de 15 de març) diu en el seu art. 8  (SIC):

4. La societat s'inscriurà igualment al Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional que correspongui al seu domicili, als efectes de la seva incorporació a aquest i que aquest pugui exercir sobre aquella les competències que li atorga l'ordenament jurídic sobre els professionals col·legiats.

La inscripció ha de contenir els aspectes assenyalats a l'apartat 2 d'aquest article. Qualsevol canvi de socis i administradors i qualsevol modificació del contracte social seran igualment objecte d'inscripció en el Registre de Societats Professionals.

El Registrador Mercantil comunicarà d'ofici al Registre de Societats Professionals la pràctica de les inscripcions, a fi que consti al Col·legi l'existència de la societat esmentada i que es procedeixi a recollir aquests extrems en el Registre Professional esmentat.

Documentació a aportar:

  • Escriptura constitució societa.
  • Escriptura poder representació.
  • DNI representant/s.

Per emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent, empleneu el següent formulari