Associacions de pacients

Procediment registrE d'alta de asSociacions DE PACIENTS

Opció a)

Aquelles associacions ja constituïdes i inscrites que vulguin canviar el domicili a la seu del COIBA i utilitzar les nostres dependències hauran de fer una sol·licitud adjuntant una còpia del seu acord de constitució, estatuts, acta fundacional i certificació dinscripció en el registre dassociacions de la CAIB. L'aprovació haurà de ser sotmesa a l'avaluació de la Junta de Govern, deixant ben clar, si escau, que el Col·legi no és promotor ni forma part de l'organigrama de l'Associació en qüestió, per tant, sense cap mena de vinculació.

Opció B)

Els promotors interessats a associar-se que vulguin fixar com a domicili la seu col·legial, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud, els esborranys d'acord de constitució, de l'acta fundacional i dels estatuts. L'aprovació haurà de ser sotmesa a l'avaluació de la Junta de Govern. Així mateix, s'haurà de justificar que els estatuts, constitució i acta fundacional es corresponen amb els esborranys presentats amb aquesta sol·licitud i posterior acord de Junta aprovant allò sol·licitat.

Si vols donar d'alta l'associació o la societat científica o modificar la teva seu social, has d'aportar:

DOCUMENTACIÓ A APORTAR:

  • Acord de constitució.
  • Estatuts.
  • Acta fundacional.
  • Certificat d'inscripció en el registre d'associacions de la CAIB.

Per emplenar la sol·licitud i adjuntar la documentació corresponent, emplena el següent formulari


LlISTAt D'ASsOCIACIONS DE PACIENTS

3 Salut Mental

Associació Asperger de les Illes Balears

Asociación Balear de pacientes de Chron, Colitis Ulcerosa y Ostomizadas

Associació Balear de Dèficits Immunes Primaris

Associació Balear d’Infants amb Malalties Rares

Associació Balear d'Esclerosi Múltiple

Associació Balear de la Malaltia d’Andrade

Associació Balear de la enfermedad de Huntington

Associació Balear de Fibrosi Quística

Associació Balear d’Usuaris de Salut Mental i Familiars

Asociación Balear Cardiopatías Congénitas

Associació d'ajuda a l'Acompanyant del Malalt de les Illes Balears

Asociación de personas con Diabetes de las Illes Balears

Asociación Española Balears contra el Càncer

Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos de Alzheimer de Pollença

Associació de Lluita Anti Sida de les Illes Balears

Asociación para la lucha conta las enfermedades del Riñón Illes Balears

Asociación de Madres de Disminuidos de Baleares

AMADIP ESMENT Fundación

Associació de Pares de Nins amb Cáncer de Balears

Associació de Persones Cuidadores

Asociación de Síndrome de Down de las Islas Baleares

Associació Balear de Persones amb Discapacitat física

Associació pro-ajuda a persones discapacitades - Pollença

Associació de dones afectades de càncer de mama

Associació Esclerosis Lateral Amiotrófica Balears

Asociación Rehabilitación de Accidentados Cerebrales

Asociación Un Lazo en Movimiento frente al Cáncer de Mama

Confederació de persones amb discapacitat física i orgànica

Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat

Fundación de lesionados medulares

Fundación Parálisis Cerebral

Fundació ASPAS (Associació de Pares de Persones amb Discapacitat Auditiva)

Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca