Ajudes entitats organització congressos o jornades

PROTOCOL D’AJUDES I COL·LABORACIONS EN JORNADES I CONGRESSOS

Col·laboració i coorganització jornades/congressos:

  1. En aquells congressos o jornades en els quals el COIBA formi part de l’organització de l’esdeveniment amb participació activa en la presa de decisions des de l’inici a les reunions i formi part del comitè organitzador, es podrà col·laborar amb suport econòmic, secretaria tècnica, difusió i material.
  2. En aquells congressos o jornades en els quals el COIBA no formi part de l’organització, es donarà suport amb la difusió, sempre que en la jornada hi participin infermeres o sigui d’interès per a la professió.
  3. També es donarà suport en la difusió a totes les jornades organitzades per associacions de persones amb malalties cròniques.
  4. De manera excepcional es valorarà, en junta de govern, el suport a jornades i congressos d’interès per a la professió.

En aquest casos, es tindrà en compte:

  • El percentatge d’infermeres que participen com a ponents.
  • Que els col·legiats del COIBA tinguin descompte en la inscripció.

La sol·licitud s’ha de presentar com a mínim 3 mesos abans de la celebració de l’activitat per a la qual es sol·licita l’ajuda. Per això, has de dirigir un escrit a [email protected]

La Junta de Govern avaluarà les sol·licituds presentades i comunicarà la seva resolució per escrit a la persona representant.

  1. El logotip del Col·legi d’Infermeres i Infermers de les Illes Balears apareixerà en el programa definitiu com a entitat col·laboradora, a excepció de les jornades organitzades per associacions de persones amb malalties cròniques.
  2. No es donarà cap ajuda a l’Administració per a l’organització d’aquest tipus d’esdeveniments, ja que s’entén que aquesta activitat ja està degudament subvencionada.